เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2559 )


การตอบสนองของแมลงวันพริก Bactrocera latifrons Hendel (Diptera: Terphritidae) ต่อสารล่อเพศผู้

อโนทัย วิงสระน้อย | ศรีสุภา ลีทอง |

หน้า 1-8


การศึกษาความเข้มข้นและจำนวนครั้งที่พ่นสาร 6-benzyladenine ที่เหมาะสมต่อการเพิ่มจำนวนดอกเพศเมียและจำนวนผลของสบู่ดำพันธุ์ KUBP 78-9

แอนนา สายมณีรัตน์ |

หน้า 9-14


การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มสารแอนโทไซยานินในข้าวโพดไร่ลูกผสม

ณัฐกรณ์ ธนาทิพยกุล | ชูศักดิ์ จอมพุก |

หน้า 15-22


ผลของการปลูกพืชแบบไม่ไถพรวนและไถพรวนต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2

ธงชัย มาลา | สิรินภา ช่วงโอภาส | วันทนีย์ พึ่งแสง |

หน้า 23-30


การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์หอมแดงในเขตภาคเหนือของประเทศไทยด้วยเครื่องหมายโมเลกุล SSR

ศิริยา มากมี | ปรีดา นาเทเวศน์ |

หน้า 31-38


ความเหมาะสมของดินเปรี้ยวต่อการปลูกปาล์มน้ำมันในที่ราบภาคกลางของประเทศไทย

สิริรักษ์ พลายแก้ว | อัญชลี สุทธิประการ | เอิบ เขียวรื่นรมณ์ | ณัฐพล จิตมาตย์ |

หน้า 39-46


สหสัมพันธ์ระหว่างความเขียวใบกับปริมาณไซยาไนด์ในหัว ผลผลิตหัว และดัชนีการเก็บเกี่ยวของลูกผสมมันสำปะหลัง

สุกานดา เกิดดี | ปิยะ กิติภาดากุล | สุตเขตต์ นาคะเสถียร | เจตษฎา อุตรพันธ์ | ภัศจี คงศีล |

หน้า 47-53


การสำรวจและตรวจสอบเชื้อไฟโตพลาสมาในไม้ดอกไม้ประดับและพืชเศรษฐกิจ

โสภิตา อิศรางกูร ณ อยุธยา | อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์ | ศรีเมฆ ชาวโพงพาง |

หน้า 54-60


สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาโครโมโซมของดาเลีย

อนุพล นาชัยสินธุ์ | ฉันทลักษณ์ ติยายน | ณัฐา โพธาภรณ์ |

หน้า 61-67


การประเมินสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อปลูกในจังหวัดอุดรธานี

นิภาภรณ์ สีทาพุฒ | ธนพร ขจรผล | ชลธิรา แสงศิริ |

หน้า 68-78


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University