เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2560 )


การปนเปื้อนของเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิสในเนื้อสุกรและเครื่องในสุกรในภาคกลางของประเทศไทย

นุชจรี บุญยงค์ | ดวงดาว ขันบุตรศรี | ณัฐกานต์ มีขนอน |

p. 433-439


Prevalence of soil-transmitted and gastro-intestinal parasites of dogsin Bangkhen areas of Kasetsart University

Tanadon Kijsumritroj | Witchuta Eiamsuk | Sarita Jeedepram | Panittha Rattanasriampaipong | Sasilak Ruangaram | Nongnuch Pinyopanuwat | Sirichai Wongnarkpet | Chaithep Poolkhet | Sathaporn Jittapalapong |

p. 440-446


Prevalence of external parasites of stray cats and dogs residing in monasteries of Bangkok metropolitan areas, Thailand

Wissanuwat Chimnoi | Nongnuch Pinyopanuwat | Chanya Kengradomkij | Tawin Inpankaew | Phatcharatorn Sinking | Sinsamut Saengow | Sarawut Yangtara | Duangkhamol Suraruangchai | Sathaporn Jittapalapong |

p. 447-454


การศึกษาเบื้องต้นของความชุกต่อเชื้อ Encephalitozoon cuniculi จากซีรัมกระต่ายเนื้อ

อรรถวิทย์ โกวิทวที | สิริลักษณ์ จาละ | ดุษฎี แก้ววงษ์วาลย์ | ปรีดา เลิศวัชระสารกุล | พรชัย สัญฐิติเสรี |

p. 465-471


ความสัมพันธ์ของระดับ citric acid และ fructose ใน seminal plasma กับการเคลื่อนที่ของอสุจิในช้างเอเชีย

สุดธิษา เหล่าเปี่ยม | สิทธิเดช มหาสาวังกุล | วิทย์ เลิศแสง | สุธี รัตนภิรมย์ | กาวิล นันท์กลาง | กรไชย กรแก้วรัตน์ | เสรี กุญแจนาค | อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ |

p. 472-478


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University