เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45: สาขาประมง ( พ.ศ. 2550 )


การอนุบาลลูกหอยหวาน (Babylonia areolata Link , 1807) จากระยะวัยอ่อน (veliger larvae) ถึงระยะวัยรุ่น (early juvenile) โดยการใช้วัสดุติดขอบถังชนิดต่างๆเพื่อป้องกันการคลานออก

ปริญญา สุทธินนท์ | วราห์ เทพาหุดี | เรณู ยาชิโร |

หน้า 13-20


การแสดงออกของยีนจากไตส่วนหน้าและม้ามของปลานิล (Oreochromis niloticus) ที่ถูกกระตุ้นด้วยเชื้อ Streptococcus agalactiae โดยใช้เทคนิค expressed sequence tags (ESTs)

เอกพล วังคะฮาต | นนทวิทย์ อารีย์ชน | ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ |

หน้า 70-81


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University