เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2562 )


ผลของกากกาแฟดัดแปลงเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารข้นของสัตว์เคี้ยวเอื้องโดยวิธี in vitro gas production technique

โชติวัชร ศรีสุวรรณ์ | สมเกียรติ ประสานพานิช | พงศ์ธร คงมั่น |

หน้า 175-182


ผลของการใช้กากกาแฟใช้แล้วในสูตรอาหารข้นต่อกระบวนการหมักภายในกระเพาะรูเมนและนิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมนของโคเนื้อโดยวิธี in vitro gas production technique

กนกวรรณ ชูแก้ว | สมเกียรติ ประสานพานิช | พงศ์ธร คงมั่น |

หน้า 183-190


การตอบสนองทางสรีรวิทยาของแม่โครีดนมเมื่อได้รับระบบน้ำพ่นร่วมกับพัดลมระบายอากาศในสภาพอากาศร้อนชื้น

เพ็ญประภา คงสุข | วิริยา ลุ้งใหญ่ | พงศ์ธร คงมั่น | ณัฐภร แก้วประทุม | สมเกียรติ ประสานพานนิช |

หน้า 191-198


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University