เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2565 )


ผลของการใช้ผีเสื้อไหม (Bombyx mori) เป็นแหล่งโปรตีนทดแทนปลาป่นต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ของนกกระทาไข่ (Coturnix japonica)

ธนกฤต กาลวิบูลย์ | นนทศักดิ์ เปี่ยมผล | พิทักษ์พล พรเอนก | ชำนาญวิทย์ พรมโคตร |

หน้า 256-262


ความผันแปรของน้ำหนักมีชีวิต น้ำหนักซาก และน้ำหนักชิ้นส่วนตัดแต่งของไก่ดำนิลเกษตร

สโรชิตา แสงจง | ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี | ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ | ดนัย จัตวา |

หน้า 263-270


ผลของการเสริมกรดกัวนิดีนแอซิติกในอาหารโปรตีนและพลังงานตํ่าต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโต ผลผลิตซาก และคุณภาพเนื้อของสุกรระยะรุ่นและขุน

กุลธิดา ศิลมั่น | ธีรวิทย์ เป่ยคําภา | วิริยา ลุ้งใหญ่ | สมบัติ ประสงค์สุข |

หน้า 271-283


การศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีและความสามารถในการย่อยได้ของต้นข้าวหมัก 3 สายพันธุ์ด้วยเทคนิคถุงไนลอน

นพดล ชัยวิสูตร | อัญชลี คงประดิษฐ์ | ภูมพงศ์ บุญแสน | ภัสราพร ธีรสัพพัญญ | สุริยะ สะวานนท์ |

หน้า 284-293


ผลของน้ำมันปาล์มในอาหารข้นที่ระดับแตกต่างกันต่อการผลิตแก๊สในหลอดทดลองและการย่อยได้ในกระเพาะหมักโดยวิธีถุงไนล่อน

พงษ์เทพ วงษ์ชมภู | อัญชลี คงประดิษฐ์ | วิสูตร ไมตรีจิตต์ | ศิริรัตน์ บัวผัน | สุริยะ สะวานนท์ | ภูมพงศ์ บุญแสน |

หน้า 294-301


การตรวจนับจำนวนจิ้งหรีดด้วยวิธีการประมวลผลภาพดิจิทัลสำหรับใช้ในวิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงจิ้งหรีด

ภาวิต ชุติชัยเมธา | เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ | ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์ | รักศักดิ์ เสริมศักดิ์ | สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต |

หน้า 302-308


การเจริญเติบโต ผลผลิต และโปรตีนในหญ้าเนเปียร์ 4 สายพันธุ์

ดุจดาว คนยัง | มรกต วงศ์หน่อ | พิชิตร์ วรรณคำ | วรศิลป์ มาลัยทอง | สุรพงษ์ ทองเรือง | ศุกรี อยู่สุข | วันทนีย์ แพงศรี | ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด |

หน้า 309-314


ผลของการเสริมสารสกัดกระเจี๊ยบแดงในอาหารต่อประสิทธิภาพการผลิตและลักษณะซากของไก่เนื้อ

นววรรณ พรหมภักดี | กันต์ฤทัย คำน้อย | กรรณิกา ฮามประคร | บัวเรียม มณีวรรณ์ | กฤดา ชูเกียรติศิริ | จุฬากร ปานะถึก |

หน้า 316-322


ความแตกต่างของวัสดุรองรังไข่ต่อความชอบและคุณภาพภายนอกของไข่ในไก่แม่พันธุ์พื้นเมือง

ยุทธนา สุนันตา | สุรีรัตน์ อุ่นวิเศษ | จิราวรรณ์ สอนพิชัย | อาทิตย์ ปัญญาศักดิ์ | จำเริญ เที่ยงธรรม | สุภารักษ์ คำพุฒ |

หน้า 323-329


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University