การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 26 3-5 กุมภาพันธ์ 2531 รายงานผลการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( พ.ศ. 2531 )


ฤทธิ์คุมกำเนิดของน้ำสกัดจากใบกวาวขาวในหนูขาวและหนูถีบจักร

ยุทธนา สมิตะสิริ | เสรี แปงจิตต์ | สบชัย สุวัฒนคุปต์ | สนั่น สุภาสัย | สุพัฒตรา สุริยา |

p. 29-34


อิทธิพลของ Propanil ต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวที่ตรึงไนโตรเจนจากอากาศ

พงศ์เทพ อันตะริกานนท์ | นวรัตน์ เหล่าชวลิตกุล |

p. 61-69


การศึกษาวิธีทำหลอดเก็บตัวอย่างอากาศจากวัสดุเหลือใช้ กะลามะพร้าว ในการเก็บตัวอย่าง ไอระเหยสารละลายอินทรีย์พวก เบนซีน โทลูอีน และไซลีน

วลัย ภัทรสิทธิเดชา |

p. 71-79


การปรับปรุงพันธุ์อ้อยโดยวิธีเลี้ยงเนื้อเยื่อ I การเจริญเป็นต้นและราก จากเนื้อเยื่อแคลลัสของอ้อย

สาริณี ไชยเจริญ | พิชัย ไชยมหาพฤกษ์ |

p. 81-87


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University