เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2560 )


ผลของพรีไบโอติกส์ในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถนะการผลิต ดัชนีชี้วัดความเครียดและระดับภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนโรคนิวคาสเซิล

ชยาทิตย์ กฤตโยภาส | ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ | เชาว์วิทย์ ระฆังทอง | ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ | วิริยา ลุ้งใหญ่ |

p. 307-312


การปรับปรุงคุณภาพฟางข้าวด้วยน้ำกากผงชูรสเพื่อเป็นแหล่งอาหารหยาบในสัตว์เคี้ยวเอื้อง

สิทธิศักดิ์ คงสินธุ์ | สมเกียรติ ประสานพานิช | พงศ์ธร คงมั่น |

p. 313-319


ผลของกากมันสำปะหลังผสมน้ำกากผงชูรส (CPMSG) เป็นแหล่งโปรตีนในอาหารข้นในแพะ

พุทธินันท์ รักบุญ | สมเกียรติ ประสานพานิช | พงศ์ธร คงมั่น |

p. 320-326


ผลของการใช้น้ำมันปาล์มและถั่วเหลืองไขมันเต็มเป็นแหล่งไขมันในอาหารผสมครบส่วนที่มีต้นข้าวโพดหรือหญ้าเนเปียร์หมักเป็นแหล่งอาหารหยาบ ต่อจลนศาสตร์การผลิตแก๊ส และความสามารถในการย่อยได้ในห้องปฏิบัติการ

อัญชลี คงประดิษฐ์ | เลอชาติ บุญเอก | ศิริรัตน์ บัวผัน | ภูมพงศ์ บุญแสน | สุริยะ สะวานนท์ |

p. 327-334


ผลของการเสริมกระถินสดร่วมกับหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เป็นแหล่งอาหารหยาบในกระบือปลัก

สุลิตา แพรอัตร์ | พงศ์ธร คงมั่น | ทรงยศ โชติชุติมา | สุวิช บุญโปร่ง | สมเกียรติ ประสานพานิช |

p. 335-342


ผลของอาหารโปรตีนต่ำเสริมกรดอะมิโนเมทไธโอนีน ต่อสมรรถนะภาพการผลิตและการแสดงออกของยีน avUCP ในกล้ามเนื้ออกของไก่เบตง (สายเคยู)

สมฤทัย เลิศพิมลพันธ์ | ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ | พรรณวดี โสพรรณรัตน์ | เชาว์วิทย์ ระฆังทอง | จิราภรณ์ มารยาท | วิริยา ลุ้งใหญ่ |

p. 343-350


อิทธิพลของโครโมโซม Z ต่อค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการให้ผลผลิตไข่ในไก่เบตง สายเคยู

กนก เชาวภาษี | ศรเทพ ธัมวาสร | วิริยา ลุ้งใหญ่ | พรรณวดี โสพรรณรัตน์ |

p. 351-358


การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะขนาดร่างกายบางลักษณะที่อายุ 4 สัปดาห์ในไก่เบตง (สาย เคยู)

กฤษณา อ่อนทอง | พรรณวดี โสพรรณรัตน์ | ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ | สมบัติ ประสงค์สุข |

p. 359-365


การวิเคราะห์หลายลักษณะของลักษณะซากบางลักษณะในโคเนื้อลูกผสมระหว่างพันธุ์พื้นเมืองไทย บราห์มัน และชาร์โรเลส์

โญติกา สมถวิล | พรรณวดี โสพรรณรัตน์ | อัจฉรา ขยัน | สุรชัย เปี่ยมคล้า |

p. 366-373


ผลการใช้กากมันสำปะหลังหมักยีสต์ต่อสมรรถภาพการผลิตในไก่ไทยละโว้

ธัญหทัย สุขสมพืช | มณฑิชา พุทซาคำ | วรินธร มณีรัตน์ |

p. 377-384


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University