เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43: สาขาสัตว์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ( พ.ศ. 2548 )


การตรวจเพศโคเนื้อโดยพอลิเมอเรส เชน รีแอคชั่น ด้วย BC1.2 primer

เอื้อมศักดิ์ เงินประดับ | กัญจนะ มากวิจิตร์ | ศรีสุวรรณ ชมชัย | อนันต์ ศรีขาว | อรุณี อิงคากุล |

หน้า 3-11


ลักษณะซีรั่มไลโปโปรตีนซึ่งแยกโดยเทคนิคอีเล็คโตรโฟลิซิส และบทบาทที่มีต่อเมแทโบลิซึมของไขมันในโคสาวพันธุ์กำแพงแสน และลูกผสมบราห์มัน ภายใต้ภาวะการจำกัดอาหาร

พงศ์ชัย กลิ่นหอม | กัญจนะ มากวิจิตร์ | ประวีร์ วิชชุลตา | ศรเทพ ธัมวาสร | ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ | อาภัสสรา ชูเทศะ |

หน้า 12-23


ผลของยูเรียและโปรตีนในอาหารผสมสำเร็จรูปที่มีใยสับปะรดเป็นอาหารหยาบ ต่อผลผลิตจุลินทรีย์จากกระเพาะรูเมน และค่าพารามิเตอร์ของการย่อยในโคบราห์มัน

ทองสุข เจตนา | วรรณวิภา สุทธิไกร | สังวร อยู่สว่าง | สุริยา กิจสำเร็จ | จีระพัฒน์ วงศ์พิพัฒน์ | สรรเพชญ โสภณ |

หน้า 33-42


การใช้มันเส้นและใบมันสำปะหลังในสูตรอาหารไก่ไข่ต่อคุณภาพ และปริมาณโปรตีนในไข่ไก่

วิภาสิริ เสภารัตนานันท์ | อุทัย คันโธ | สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ | อรุณี อิงคากุล |

หน้า 43-52


การเจริญเติบโตสู่ระยะบลาสโตซีสของตัวอ่อนกระบือปลักโคลนนิ่งจากการใช้โอโอไซท์แช่แข็งด้วยวิธี Vitrification

สุจิตรา หมื่นไธสง | ชุติ เหล่าธรรมธร | จันทร์เจ้า ล้อทองพานิชย์ | สุเมธ อิ่มสุนทรรักษา | ชัยสิทธิ์ แสงงาม | ชมพูนุช แตงไทย | เทราโอ, ทัสสุมา | ธวัชชัย เวชยันต์ | สุรยุทธ ใจช่วง |

หน้า 59-66


การเจริญเติบโตของลูกโคโคลนนิ่งที่ผลิตจากเซลล์ไฟโบรบลาสใบหูของพ่อโคพันธุ์บราห์มัน

ธวัชชัย เวชยันต์ | ชุติ เหล่าธรรมธร | จันทร์เจ้า ล้อทองพานิชย์ | สุจิตรา หมื่นไธสง | ปิยมาศ การสมดี | มารินา เกตุทัต-คาร์นส์ | เพลิน เมินกระโทก | สมพงษ์ ปาติตัง | สมบัติ ศิริอุดมเศรษฐ์ |

หน้า 67-72


การเจริญของตัวอ่อนกระทิงโคลนนิ่งโดยใช้ไข่โคเป็นไซโตพลาสผู้รับ

สุเมธ อิ่มสุนทรรักษา | ชัยสิทธิ์ แสงงาม | วันชัย ตันวัฒนะ | สุจิตรา หมื่นไธสง | ชุติ เหล่าธรรมธร | จันทร์เจ้า ล้อทองพานิชย์ | มารินา เกตุทัต-คาร์นส์ | รังสรรค์ พาลพ่าย |

หน้า 73-77


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University