เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49: สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2554 )


การตกค้างและเคลื่อนย้ายสารกำจัดวัชพืชอะทราซีนในดินพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตะกอนดินและน้ำท่าบริเวณลุ่มน้ำห้วยกะโปะ อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

อรอนงค์ ผิวนิล | ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา | นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ | บงกชรัตน์ ปิติยนต์ | น้ำเย็น ศิริพัฒน์ |

หน้า 1-11


ความคิดเห็นของคณะกรรมการท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติต่อกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของอุทยานแห่งชาติออบหลวง จังหวัดเชียงใหม่

สุทธิณี พรพันธุ์ไพบูลย์ | ดรรชนี เอมพันธุ์ |

หน้า 20-27


การประเมินศักยภาพทรัพยากรนันทนาการและจำแนกช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการของแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติในจังหวัดหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

บุญเชียน เพชรลำพัน | นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว |

หน้า 28-35


การกระจายและความหลากชนิดของพรรณไม้ตามระดับความเค็มของดินในป่าชายเลน จังหวัดตราด

วาณิชยา นิลวิเชียร | ยงยุทธ ไตรสุรัตน์ | สุวิทย์ แสงทองพราว |

หน้า 36-44


การใช้ประโยชน์และประเมินศักยภาพกระจูดของป่าพรุควนเคร็ง บ้านกุมแป อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

เฉลิมพร รูปสูง | พสุธา สุนทรห้าว | วุฒิพล หัวเมืองแก้ว |

หน้า 62-69


ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ต้นน้ำลำธาร หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำปาด จังหวัดน่าน

สุภัทรา ถึกสถิตย์ | เรณุกา กลับสุข |

หน้า 83-90


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University