เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2560 )


การหลอมรวมสื่อของสื่อมวลชนท้องถิ่น: กรณีศึกษาฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์เอทีวี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขจร ฝ้ายเทศ |

p. 545-553


ลักษณะร่วมอันเป็นสากลของมนุษยชาติในนิทานพื้นบ้านอาเซียนและเกาหลีใต้: กรณีศึกษานิทานพื้นบ้านไทยเรื่องปลาบู่ทองและนิทานพื้นบ้านเกาหลีใต้เรื่องคงจวีผัดจวี

รัญวรัชญ์ พูลศรี | ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา |

p. 554-561


การเปรียบเทียบการแปรของเสียงวรรณยุกต์ภาษาญ้อในจังหวัดสระบุรีและจังหวัดสกลนคร

ชณัญภิชา ภักดีไทย | อุมาภรณ์ สังขมาน |

p. 601-608


การจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตภาคใต้

พิกุลทิพย์ ยุระพันธุ์ | อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ |

p. 617-625


การศึกษาการใช้ภาษาในการเขียนเล่าเรื่องของนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้

พิมลพร ลบบำรุง | พุทธชาติ โปธิบาล |

p. 626-633


นิทานเรื่องนางสิบสอง-พระรถเมรี: การถ่ายทอดเรื่องเล่าพื้นบ้านในอุษาคเนย์

รัตนพล ชื่นค้า | ธันวพร เสรีชัยกุล | จริยา สุพรรณ |

p. 651-659


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University