เรื่องเต็ม การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49: สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ( พ.ศ. 2554 )


ผลการใช้ถั่วเหลืองไขมันเต็มและกากถั่วเหลืองกะเทาะเปลือกต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่และคุณภาพไข่ไก่

เรญา ม้าทอง | สรัสนันท์ สุขพิมาย | สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ | วราพันธุ์ จินตณวิชญ์ |

หน้า 1-8


การศึกษาเปรียบเทียบชนิดของกล้ามเนื้อต่อองค์ประกอบของกรดไขมันในเนื้อกระบือปลัก

พิทักษ์พล พรเอนก | อมรเทพ ประทุมมา | ชานนท์ สุนทรา | จีรศักดิ์ เพิ่มฉลาด | จุฬากร ปานะถึก | พิทักษ์ คำยศ | ทศพล ดอนบรรเทา | สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ |

หน้า 19-25


ความคงตัวของซีรั่มควบคุมที่ผลิตในรูปแบบต่างๆเพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ค่าเคมีคลินิกของสัตว์ทดลอง

วรรณี อังคศิริสรรพ | อารีพร สังฆกุล | ดิลก บุตะเดช |

หน้า 29-35


การศึกษาย่อยได้จากการใช้ของสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริกในอาหารสัตว์หลังผ่านกระบวนการอัดพอง

สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ | ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ | จันทะนี อุริยะพงศ์สรรค์ | เวชสิทธิ์ โทบุราณ | อมรเทพ ประทุมมา |

หน้า 48-54


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University