เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49: สาขาประมง ( พ.ศ. 2554 )


ผลของสารสกัดสมุนไพรพญาวานรต่อการเจริญเติบโต ค่าโลหิตวิทยา ค่าภูมิคุ้มกันและความต้านทานเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus agalactiae ในปลานิล (Oreochromis niloticus)

ภัทราภรณ์ สืบสำราญ | ปวีณา ทวีกิจการ |

หน้า 1-9


ผลของเมทัลโลโปรตีนต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย และระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)

ปณิตา ประถมยา | วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล | ชลอ ลิ้มสุวรรณ | นิติ ชูเชิด |

หน้า 10-18


ผลของการเสริมแร่ธาตุ ต่ออัตราการรอดตาย และอัตราการเจริญเติบโตของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)

วาสนา ไพรสิงห์ขรณ์ | ชลอ ลิ้มสุวรรณ | นิติ ชูเชิด | อิสริยา วุฒิสินธุ์ | เกศินี หลายสุทธิสาร |

หน้า 19-26


ผลของแบคทีเรียกลุ่มบาซิลัส (Bacillus spp.) ในการควบคุม Vibrio harveyi และอัตรารอดในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ในห้องปฏิบัติการ

ปาจรีย์ จือเหลียง | ชลอ ลิ้มสุวรรณ | นิติ ชูเชิด | วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล | พรเลิศ จันทร์รัชชกูล |

หน้า 27-34


การติดเชื้อไวรัส 5 ชนิดในผลิตภัณฑ์กุ้งถอดหัวปอกเปลือกของไทย และการถ่ายทอดเชื้อไวรัสไปยังกุ้งปกติในห้องปฏิบัติการ

จิตรา บุญยงค์ | ชลอ ลิ้มสุวรรณ | นิติ ชูเชิด | เต็มดวง สมศิริ | พุทธรัตน์ เบ้าประเสริฐกุล | ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ |

หน้า 35-40


ผลของการใช้แบคทีเรียสกุล Bacillus spp. ต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรค Aeromonas hydrophila และ Streptococcus agalactiae ในปลานิล (Oreochromis niloticus)

ภัทริดา โปฎก | ชลอ ลิ้มสุวรรณ | วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล | นิติ ชูเชิด |

หน้า 65-72


การศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรีย Bacillus pumilus AQBS01 ต่อระบบภูมิคุ้มกันและการยับยั้งแบคทีเรีย Streptococcus agalactiae ที่ก่อโรคในปลานิล (Oreochromis niloticus)

ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ | มยุรี จัยวัฒน์ | นนทวิทย์ อารีย์ชน |

หน้า 73-82


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University