การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36: บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2541 ( พ.ศ. 2541 )


อิทธิพลของระยะเวลาและอุณหภูมิต่อการงอกของสปอร์ของ เชื้อรา วีเอ ไมคอร์ไรซา ที่เก็บรักษาในดินแห้ง

โสภณ บุญลือ | พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์ | ธงชัย คัมภีร์ | อำนาจ สุวรรณฤทธิ์ |

หน้า 189


การนำอะลูมิเนียมอิออนคืนกลับจากตะกอนโรงกรองน้ำ เพื่อใช้ในขบวนการผลิตน้ำประปา

วินัย สมบูรณ์ | นิตยา เกตุแก้ว | นราพร หาญวจนวงศ์ | วีนัส คูณแสง | ทวีโชค ตรีเศษศร | ชาญชัย จิตติพันธ์พรณี |

หน้า 194


การปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ด้วยวิธีถ่ายฝากยีนแบบใช้เครื่องยิงอนุภาค

ลาวัลย์ ชัยวิรัตน์นุกูล | สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล | ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ | พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์ | อมรา ทองปาน |

หน้า 195


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University