การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 37 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: การอภิปรายและการบรรยายพิเศษ ( พ.ศ. 2542 )


ผลการใช้บูเซอรีลินร่วมกับสารโปรสตาแกลนดินเอฟทูอัลฟา ต่ออัตราการเป็นสัด และอัตราการผสมติดในโคนม

สมคิด ชัยเพชร | สุภร กตเวทิน | สุจินต์ สิมารักษ์ | เทวินทร์ วงษ์พระลับ |

หน้า 24-30


การลดความเครียดจากความร้อนในแม่สุกรระยะอุ้มท้อง ถึงระยะเลี้ยงลูกด้วยน้ำหยดในช่วงฤดูร้อน

หาญชัย อัมภาผล | ชาญวิทย์ วัชรพุกก์ | สุรชัย ชาครีย์รัตน์ | อนันต์ ศรีขาว | จำเริญ เที่ยงธรรม |

หน้า 31-39


ระดับแคลเซียม ฟอสฟอรัส และแมกนีเซียมในพลาสมากวางรูซ่าเพศผู้ (Cervus timorensis) ที่เลี้ยงปล่อยแปลงและขังคอก

อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี | สุรชัย ชาครีย์รัตน์ | นิตยา พึ่งพงศ์ | จงเจษฎ์ ศรีกระจ่าง |

หน้า 40-45


ผลการลดระดับโปรตีนร่วมกับการเสริมกรดอะมิโนที่มีกำมะถันเป็นองค์ประกอบในอาหารต่อคุณลักษณะทางการเจริญเติบโตของไก่กระทง

ชูพงษ์ เปรี่ยมงูเหลือม | สมชัย จันทร์สว่าง | สุภาพร อิสริโยดม | อรุณี อิงคากุล |

หน้า 55-61


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University