เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40: สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2545 )


อัตราการคายน้ำและชลศักย์ในใบไผ่หมาจู๋ที่ปลูก ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ จังหวัดเชียงใหม่

นิพล ไชยสาลี | วาทินี ทองเชตุ | ลดาวัลย์ พวงจิตร |

หน้า 275-281


การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้จากโรงงานแป้งมันสำปะหลัง

วันวิสาข์ ปั้นศักดิ์ | เสวียน เปรมประสิทธิ์ |

หน้า 307-316


การศึกษาการดูดซับสารพิษและโลหะหนักของหญ้าแฝกบนพื้นที่ผังกลบขยะ จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธชัย อนุรักติพันธุ์ | บัณฑิต อนุรักษ์ | พีระพัฒน์ ชูกำเหนิด |

หน้า 317-326


อิทธิพลของรูปแบบการเรียงแถบไม้ที่มีต่อสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของแผ่นแถบไม้อัดเรียงเสี้ยน

พรรณนิภา มาลานิตย์ | นิคม แหลมสัก |

หน้า 334-342


ผลของการระบายน้ำต่อการปล่อยก๊าซมีเทนจากการปลูกข้าวนาสวน (ชัยนาท1)

ศุภสุข ประดับศุข | อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ |

หน้า 343-349


อิทธิพลของพันธุ์ข้าวและการเจริญเติบโตของข้าวต่อการปล่อยก๊าซมีเทน

อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ | ศุภสุข ประดับศุข |

หน้า 350-356


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University