เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45: สาขาสัตว์ และสัตวแพทยศาสตร์ ( พ.ศ. 2550 )


การเปรียบเทียบความหลากหลายของเครื่องหมายดีเอนเอไมโครแซทเทิลไลท์และสนิปในการวิเคราะห์ linkage analysis ในสุนัขที่มีปัญหาโรคข้อสะโพก

จันทร์จิรา ภวภูตานนท์ | ธีระพล ศิรินฤมิตร | เกษกนก ศิรินฤมิตร | จุลภาค คุ้นวงศ์ |

หน้า 341-347


การเปรียบเทียบมุมนอร์เบอร์กและดัชนีความหลวมของข้อสะโพกในการประเมินข้อสะโพกหลวมในสุนัข

ณัฐวรรณ นิยติวัฒน์ชาญชัย | สุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์ | นริศ เต็งชัยศรี |

หน้า 357-362


ผลของโปรตีนในอาหารที่ไม่เพียงพอต่อระดับกรดอะมิโนในพลาสมาและการแสดงออกของยีนตัวขนส่งกรดอะมิโนในเนื้อเยื่อเต้านมที่ระยะการให้น้ำนมสูงของแม่สุกร

ภัทราพรรณ รุ่งเจริญ | บุญฤทธิ์ ทองทรง | สฤณี กลันทกานนท์ ทองทรง |

หน้า 371-378


เภสัชจลนศาสตร์ของยาซัลฟาโมโนเม็ททอกซีน ซัลฟาเม็ททอกซี่ไดอะซีนและซัลฟาดอกซีนในสุนัข

อุสุมา เจิมนาค | ศรัญญา พัวพลเทพ | นฤมล กลางแก้ว | นภสร กู้สุจริต |

หน้า 379-385


การศึกษาเปรียบเทียบชนิดเนื้องอกอัณฑะในสุนัขที่มีอัณฑะปกติ และอัณฑะทองแดง

นริศ เต็งชัยศรี | ไชยยันต์ เกษรดอกบัว | อนุสรณ์ กลิ่นขจร | อนันต์ ทองคงอ่วม | เกษกนก ศิรินฤมิตร |

หน้า 386-392


การแสดงออกของยีน ORF7 ของเชื้อไวรัสโรคพีอาร์อาร์เอสในสุกร

พิชาน เทวีทิวารักษ์ | เกษกนก ศิรินฤมิตร | ธีระพล ศิรินฤมิตร | รัชนี ฮงประยูร | วิภา หงษ์ตระกูล | ธานีรัตน์ สานติวัตร |

หน้า 393-400


ผลของสารสกัดหยาบจากสมุนไพรขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจรต่อความเครียดจากภาวะออกซิเดชั่นในไก่เนื้อ

ฐานิดา ศรีหาวงศ์ | สุนทรานี ทองใหญ่ | สุภาพร อิสริโยดม | งามผ่อง คงคาทิพย์ | ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช |

หน้า 401-409


การวิเคราะห์เชิงวงศ์วานวิวัฒนาการของไมโตคอนเดรียดีเอนเอในเป็ดพื้นเมืองไทย

ปิยะนันท์ ลีแก้ว | ทวีศักดิ์ ส่งเสริม | อาภัสสรา ชูเทศะ | อุคเดช บุญประกอบ |

หน้า 410-416


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University