การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38 สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ และสาขามนุษยศาสตร์ 1-4 กุมภาพันธ์ 2543 ( พ.ศ. 2543 )


ทางเลือกการลดการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช: กรณีศึกษาโรงเรียนเกษตรกร

สุวรรณา ประณีตวตกุล | อัจฉรี ศัสตรศาสตร์ |

หน้า 479-488


การประเมินความยั่งยืนทางการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่

คมศักดิ์ ประยูรวงษ์ | จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ |

หน้า 489-497


การประเมินมูลค่าที่เกิดจากการไม่ได้ใช้: กรณีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

ธนาภรณ์ กระสวยทอง | เพ็ญพร เจนการกิจ |

หน้า 498-507


คุณภาพชีวิต: แนวคิด วิธีการวัดและการนำไปใช้เพื่อการจัดทำแผนปฎิบัติการการพัฒนาชุมชนและสังคม

สุมาลี สันติพลวุฒิ |

หน้า 508-516


ผลกระทบของมาตรการภาษีศุลกากรที่มีต่อการน้ำเข้าและรายได้ศุลกากรจากการค้าชายแดนภาคเหนือ

จิระ บุรีคำ |

หน้า 517-523


การประเมินต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมจากการทำนากุ้ง

ธันวา จิตต์สงวน | บัณฑิณี สูตรสุคนธ์ |

หน้า 524-536


การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงราคากะหล่ำปลีระหว่างตลาดกลางและตลาดภูมิภาค

สมพร อิศวิลานนท์ | ธวัชชัย วิมลรัตน์ |

หน้า 537-556


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University