เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2552 )


การวิเคราะห์ และออกแบบระบบป้องกันสายส่ง 115 เควี โดยใช้รีเลย์ระยะทางร่วมกับ ระบบสื่อสารสำหรับเครือข่ายระบบสายส่ง 115 เควี แบบวงรอบปิดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ดิลก ธนปริพัฒน์ | เกียรติยุทธ กวีญาณ |

หน้า 1-7


การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมการบรรจวบสำหรับปัญหาการจัดสมดุลสายการประกอบแบบลักษณะตัวยูที่ทำการผลิตผลิตภัณฑ์ผสมที่มีหลายวัตถุประสงค์ในระบบผลิตแบบทันเวลาพอดี

ปารเมศ ชุติมา | ภาณุวัฒน์ โอฬารวิวัฒนชัย | วรินทร์ วัฒนพรพรหม | ประภาส จงสถิตย์วัฒนา |

หน้า 47-56


การประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีการบรรจวบสำหรับปัญหาการจัดลำดับผลิตภัณฑ์ที่มีหลายวัตถุประสงค์บนสายการประกอบผลิตภัณฑ์ผสมแบบตัวยูในระบบผลิตแบบทันเวลาพอดี

ปารเมศ ชุติมา | นพพล คำภิรมย์ | วรินทร์ วัฒนพรพรหม | ประภาส จงสถิตย์วัฒนา |

หน้า 57-66


การออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับการวางแผนและควบคุมการผลิตของโรงงานผลิตอะไหล่ยานยนต์

ปารเมศ ชุติมา | สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน | ประภาส จงสถิตย์วัฒนา | เมษ โลนิกขะพงศ์ | วรินทร์ วัฒนพรพรหม |

หน้า 67-75


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University