เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2563 )


การปรับตัวของเกษตรกรแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมจากปัญหาราคาตกต่ำอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ศิรประภา ทับไกร | จีรนันท์ เขิมขันธ์ |

หน้า 433-440


การจัดการระบบผลิตผักของกลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกผักปลอดภัยบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

สุภาภรณ์ วันเชียง | พีรชัย สกุลชัย |

หน้า 441-447


ความเข้มแข็งของกลุ่ม ก. กระเกรี่ยงแก่น ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

รักษิณา อำมลา | พีรชัย กุลชัย |

หน้า 448-454


การจัดการความรู้การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ภูธารา ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

สุธิรา ชุ่มวิเชียร | พีรชัย กุลชัย |

หน้า 455-462


การรับรู้เกี่ยวกับมาตรการการใช้สารเคมี อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

พนัชกร ศรีเฟย | ดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมาธิวัฒน์ |

หน้า 463-470


ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตข้าวของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้สารชีวภัณฑ์ ภายใต้ศูนย์การจัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านคอกช้าง ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

สุวรัช ศิริพิน | สุณีพร สุวรรณมณีพงศ์ |

หน้า 471-478


การพัฒนารูปแบบการตลาดที่เหมาะสมของกลุ่ม ก. กระเหรี่ยงแก่น ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

นภัสสร จันทร์สุข | พีรชัย กุลชัย |

หน้า 479-485


ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรหมู่ 2 ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

เสาวนีย์ นุระธนะ | ดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมาธิวัฒน์ |

หน้า 486-493


กลยุทธ์การตลาดและโมเดลธุรกิจสำหรับฟาร์มเมล่อนอินทรีย์ กรณีธุรกิจฟาร์มสุขปลูกอินทรีย์ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

สุภาคินี ธิกุล | สุณีพร สุวรรณมณีพงศ์ |

หน้า 494-501


การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรจากโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ในพื้นที่ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

สกุลรัศมิ์ บุบผา | ลิลลี่ กาวีต๊ะ | นรุณ วรามิตร |

หน้า 502-509


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University