รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 สาขาสัตว์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-7 กุมภาพันธ์ 2522 ( พ.ศ. 2522 )


การเก็บเลือดควายปลักโดยใช้สายให้น้ำเกลือ

ชัยณรงค์ โลหชิต | พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป | อรรณพ คุณาวงษ์กฤต | ปราจีน วีรกุล | มณีวรรณ กมลพัฒนะ |

p. 26-30


อัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงช้างเอเซีย

อายุส พิชัยชาญณรงค์ | วีรวงศ์ โกมนเมนะ | สุรเชษฐ์ อุษณกรกุล | ดำรง ลีนานุรักษ์ | ปรีชา พวงคำ | ศรเทพ ธัมวาสร |

p. 31-32


การสำรวจหาเชื้อซัลโมเนลลาในสุนัขปกติ และทดสอบความไวของเชื้อต่อสารปฏิชีวนะและซัลฟาบางชนิด

เสาวนิต ทองพิมพ์ | วิชัย ศุภสินธุ์ | ดำรง พฤกษราช | รัตนสุดา พันธ์อุไร |

p. 38-47


รายงานเบื้องต้นของการผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย ด้วยวิธีซัสเปนชั่น

โมโตฮาชิ, ซูเนมาซา | พิจิตร มกรเสน | พยนต์ สินสุวงศ์วัฒน์ | ปนันท์ ศรีเจริญ | กมล อวัยวานนท์ | พินิจ ศุภวิไล | ประคัลภ์ สมิตินันทน์ |

p. 69-73


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University