การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 32 สาขาคหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3-5 กุมภาพันธ์ 2537 ( พ.ศ. 2537 )


การประเมินผลของนโยบายการส่งเสริมการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ: ศึกษากรณีการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทำการวิจัยในประเทศไทย

วัฒนาวรรณ เข็มนาค |

หน้า 372-379


การศึกษาความต้องการพื้นฐานของโครงการพัฒนาชนบทแบบผสมผสานเขตจังหวัดลพบุรี

พจน์ บุญเรือง | สิทธิชัย เกษตรเกษม | เอมอร อังสุรัตน์ | วัชรี เลิศมงคล | บัญญัติ เศรษฐฐิติ | ชูเกียรติ รักซ้อน | ศุภพร ไทยภักดี | จุฬารัตน์ วัฒนะ | มาลี สุทธิโอภา |

หน้า 380-398


การพัฒนาตนเองและการดำเนินชีวิตในสังคมซึ่งเป็นผลมาจากการเข้าร่วมทำกิจกรรมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

จิตร์สมร อรรถจินดา | รุ่งแสง อรุณไพโรจน์ |

หน้า 399-411


วิถีชีวิตของชาวชุมชนขุมทอง กรุงเทพมหานคร

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ | Kanittha Wisetsathorn | จินตนา กลัดอ่ำ | ขวัญใจ สนั่นวาณิชย์ | พัฒนา บุญอ่ำ |

หน้า 412-418


การศึกษารูปแบบและประสิทธิภาพของสื่อในการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ณรงค์ สมพงษ์ | ประเดิม ฉ่ำใจ | อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ | ไพโรจน์ สังข์เดช | สุวิสา พัฒนเกียรติ | กนกรัตน์ อินทรทัศน์ | สาริมา สุนทรารชุน | ภัทรา ชูวาธิวัฒน์ | วิรงรอง มลาสานต์ |

หน้า 419-427


การศึกษาปัญหาและความต้องการของครูผู้สอน กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและสังคมในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

สุทธิพร บุญส่ง | นิรันดร์ จันทรมณี | วิมล คีรีมา |

หน้า 462-470


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University