เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51: สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ( พ.ศ. 2556 )


เว็บไซต์แบบมีส่วนร่วมเพื่อการประชาสัมพันธ์และสร้างโอกาสทางการค้าของกลุ่มพัฒนาคุณภาพส้มโอจังหวัดสมุทรสงคราม

อัปสรรัชย์ น้ำทรง | สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช | ทิพวรรณ ลิมังกูร |

หน้า 1-10


การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตด้วยวิถีเกษตรทางเลือกเพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกรยากจนในพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

วรรณดี สุทธินรากร |

หน้า 11-18


การถ่ายทอดเทคโนโลยีเตาผลิตไอน้ำประหยัดพลังงานสำหรับการเพาะเห็ดฟางแบบโรงเรือนให้กับเกษตรกรผู้ผลิตเห็ดในพื้นที่ภาคกลางตอนบน

สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช | ลือพงษ์ ลือนาม | ดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมาธิวัฒน์ |

หน้า 21-30


สาเหตุการเป็นหนี้สิน และแนวทางแก้ไข เพื่อการประกอบอาชีพของนิสิตบัณฑิตสาขาส่งเสริมการเกษตร

สาวิตรี รังสิภัทร์ | ศุภพร ไทยภักดี | ชัชชัย แก้วสนธิ | นันทกา แสงจันทร์ | กฤษณะ ภานุวาส |

หน้า 31-38


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University