เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2560 )


การใช้ปุ๋ยน้ำสกัดจากปุ๋ยหมักขุยมะพร้าวในการปลูกข้าวแบบนาโยน

ศศิธร กู้สุวรรณวิจิตร | ธีรวุฒิ ลาภตระกูล | สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล | แสงชัย เอกปทุมชัย |

หน้า 919-926


ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อผัก/ผลไม้สดของผู้บริโภค กรณีศึกษา ร้านโกลเด้น เพลซ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศิตาพร สืบอักษร | พัชราวดี ศรีบุญเรือง |

หน้า 1002-1009


การคำนวณความต้องการปุ๋ยสำหรับคลินิกดิน

อัครินทร์ ขจรกุลวณิชย์ | รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม |

หน้า 1010-1016


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University