เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2566 )


การศึกษาอิทธิพลเทคนิคแสงธรรมชาติ ปริมาณแสงธรรมชาติในห้องพักผู้ป่วยสูงอายุชาวไทย

วีรินทร์ อุดมโสภกิจ | นวลวรรณ ทวยเจริญ |

หน้า 178-184


แนวทางการออกแบบด้วยวัสดุและการตกแต่งทางรถไฟยกระดับบริเวณจุดตัดทางรถไฟเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

กัญญาวีร์ บุญปัญญา | กรุณา รักษวิณ |

หน้า 185-191


การประเมินตรอกทางเดินเชื่อมซอยมะยมสู่ถนนข้าวสารด้วยแบบสำรวจการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อการป้องกันอาชญากรรม

ธญา วุฒิมานพ | กรุณา รักษวิณ |

หน้า 192-199


การวิเคราะห์จำนวนอาคารในเขตพื้นที่อนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัยของผังเมืองรวมชุมชนเชียงคำ-สบบง-บ้านทราย จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2562

อังค์วรา พัวพันธ์รักษกุล | กรุณา รักษวิณ |

หน้า 200-207


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University