เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2563 )


การเปรียบเทียบวิธีเตรียมอกปูนาทอดต่อฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและการเกิดออกซิเดชันของไขมัน

กิตติพงษ์ จิระพงษ์สุวรรณ | เจนจิรา นิเวศน์ | ดารชาต์ เทียมเมือง | กรผกา อรรคนิตย์ | กานต์ ทิพยาไกรศรี |

p. 329-337


ผลของความเข้มข้นของเอนไซม์และเวลาในการย่อยต่อค่าระดับการย่อยสลายและสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากน้ำนึ่งปลาทูน่า

ชณิตา จีระกุล | มุกดาภรณ์ เกียรติโอฬาร | เปรมวดี เทพวงศ์ |

p. 338-345


องค์ประกอบการจับปูม้า อัตราการจับต่อหน่วยการลงแรงประมง และขนาดของปูม้า จากการทำประมงพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

สุภัชฌา ฤกษ์ปราณี | ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์ | อุไรรัฒท์ เนตรหาญ | มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์ | จิราภัษ อัจจิมางกูร | จิราภรณ์ ไตรศักดิ์ | เกริกไกร สงค์อินทร์ |

p. 346-354


การค้าสัตว์น้ำของประเทศไทยภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์

วริศรา ผโลดม | ศิริสุดา จำนงทรง | อุไรรัฒท์ เนตรหาญ |

p. 355-362


ความพึงพอใจของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมประมงปลายน้ำต่อมาตรการภาครัฐในระบบการตรวจสอบย้อนกลับ

สุวิมล มีไชย | จิราภัษ อัจจิมางกูร | ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์ | อุไรรัฒท์ เนตรหาญ |

p. 363-370


การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายประมงและระเบียบเกี่ยวกับการประมงและระบบสืบค้นบนอินเตอร์เน็ต

ภัสสรา รัตนพิศิฏฐ์ | ศิริสุดา จำนงทรง |

p. 372-379


ความหนาแน่น และการแพร่กระจายของหอยกระปุก [Marcia hiantina (Lamarck, 1818)] บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

นิติพัฒน์ บุญส่ง | นภาขวัญ แหวนเพชร | ธนัสพงษ์ โภควนิช |

p. 380-387


ผลของการเขี่ยไข่ที่มีต่อพัฒนาการของตัวอ่อนและอัตราการฟักของปูม้า (Portunus pelagicus) ไข่นอกกระดอง

พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์ | ปาลิดา ยิ้มศรี | อรรถวุฒิ กันทะวงศ์ |

p. 388-396


การปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในสัตว์ทะเลที่เป็นอาหาร

พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์ | อภิญญา ชาติทวีสุข | วชิระ ใจงาม |

p. 397-407


ความหลากชนิดของแพลงก์ตอนพืชบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันประเทศไทย

จุฑารัตน์ พรอำนวยลาภ | เยาวลักษณ์ มั่นธรรม | ไพลิน จิตรชุ่ม |

p. 408-415


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University