เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาศึกษาศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2551 )


การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่อง ชีวิตสัตว์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3

ชงโค บัวระพันธ์ |

หน้า 3-11


รูปแบบการจัดหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอาชีวศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มาลัย จีรวัฒนเกษตร์ |

หน้า 12-19


การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

สุพิน ดิษฐสกุล |

หน้า 20-28


การพัฒนาสื่อด้านทักษะชีวิต: กิจกรรมการซื้ออาหารเพื่อการเรียนรู้เฉพาะบุคคลของนักเรียนออทิสติกที่มีระดับค่อนข้างรุนแรง

สุพัตรา วงศ์วิเศษ แอนดราดี |

หน้า 29-36


คุณธรรมนำความรู้: เสียงสะท้อนเกี่ยวกับสมุดบันทึกความดี

ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ |

หน้า 37-46


การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์

วรรณทิพา รอดแรงค้า | ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์ |

หน้า 47-55


บทเรียนอีเลิร์นนิ่งเพื่อการสอนกรรมวิธีการผลิตเหล็ก

สันติรัฐ นันสะอาง | สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร | อนุชา วัฒนาภา |

หน้า 56-63


การพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีภาวะออทิซึม สมาธิสั้น และบกพร่องทางการเรียนรู้: ระยะที่ 1 การสร้างกระบวนการและเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานสำหรับการคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิซึม

ดารณี อุทัยรัตนกิจ | ชาญวิทย์ พรนภดล | วัจนินทร์ โรหิตสุข | นิรมล ยสินทร | สุพัตรา วงศ์วิเศษ แอนดราดี |

หน้า 64-71


การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้บทเรียนเรื่อง แรงและพลังงาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

สุพรรณี คงกะนันท์ |

หน้า 72-79


การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ประจำการเพื่อการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

นฤมล ยุตาคม | พรทิพย์ ไชยโส |

หน้า 80-88


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University