เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43: สาขาสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ( พ.ศ. 2548 )


Repeated surgical oocyte collection and its effect on pregnancy in goats

มาลี อภิเมธีธำรง | อนนท์ เทืองสันเทียะ | ณรงค์ เลี้ยงเจริญ | วิบูลย์ เยี่ยงวิศวกูร | จุรีย์รัตน์ สำเร็จประสงค์ | อรรณพ คุณาวงษ์กฤต | มงคล เตชะกำพุ |

หน้า 3-12


รายงานสัตว์ป่วย : การวินิจฉัย congenital extrahepatic portosystemic shunt โดยวิธี operative mesenteric portography

วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง | สุณี คุณากรสวัสดิ์ | เจดีย์ เต็มวิจิตร | อนันต์ ทองคงอ่วม | ชัยกร ฐิติญาณพร |

หน้า 13-19


การศึกษายาแอมมอกซี่ซิลลินไตรฮัยเดรท (PARACILLIN SP) การดูดซึมของยาและระยะปลอดยาในไก่กระทง

ชัยณรงค์ สกุลแถว | วีระพล จันทร์สวรรค์ | พิบูล ไชยอนันต์ | บัณฑิต มังกิจ | ศิธัชภรณ์ ข่ายทอง | ณรงค์ อาบกิ่ง | อำนาจ พัวพลเทพ | นภสร เผ่าชูศักดิ์ | นฤมล กลางแก้ว |

หน้า 20-27


ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะโครงสร้างและขนาดของหัวนม ก่อน และหลังการรีดนมต่อจำนวนเซลล์โซมาติกรายเต้า

ปรมินทร์ วินิจฉัยกุล | วิทยา สุริยาสถาพร |

หน้า 28-33


ศึกษาความเข้มข้นของยาสมุนไพรสกัดออลิกาโนในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Escherichia coli ที่แยกได้จากอุจจาระสุกรหลังหย่านมที่มีอาการท้องเสียในฟาร์มเขตเชียงใหม่-ลำพูน ในห้องปฏิบัติการ

ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล | ประภาส พัชนี | โกษา ปัญญาโกษา | สมปรียา แสงไฟ | ดวงพร พิชผล |

หน้า 34-40


การศึกษาหาความชุกของแอนติบอดีและอัตราการติดเชื้อเลปโตสไปราของโคนมในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน

สุวิชัย โรจนเสถียร | วีระวรรณ ติวะนันทกร | ดวงใจ สุวรรณเจริญ | ฉัตรชัย อภัยโรจน์ |

หน้า 41-50


เทคนิคที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ตัวสัตว์สำหรับการสกัดดีเอนเอและการตรวจแยกเพศในนก

เฉลิมชาติ สมเกิด | ขวัญเรือน ดวงสอาด | ตุลยวรรธ สุทธิแพทย์ | ณัฐวุฒิ สถิตเมธี |

หน้า 51-60


ผลของการผสมเทียมหลังตกไข่ต่อการสูญเสียตัวอ่อน ต่อวงจรการเป็นสัดในรอบถัดมาและต่อการเกิดอาการหนองไหลในสุกรนาง

กัมพล แก้วเกษ | วิชัย ทันตศุภารักษ์ | วราศรี จุลอักษร | พรพิมล พึ่งพระรัตนตรัย | สินีนาถ เจียมทวีบุญ | สกลภัทร ลีนะสมิต | อรรณพ คุณาวงษ์กฤต |

หน้า 61-64


การถอนงาช้างที่ติดเชื้อในช้างเอเชีย

ฉัตรโชติ ทิตาราม | พรสวรรค์ พงษ์โสภาวิจิตร | ตุลยวรรธ สุทธิแพทย์ | วรุตม์ วงศ์กาฬสินธุ์ | เฉลิมชาติ สมเกิด | ปฐวี คงขุนเทียน | นพวงศ์ ลือวิฑูรเวชกิจ | ภูมิศักดิ์ เลาวกุล | ทวีโภค อังควานิช |

หน้า 73-81


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University