เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2566 )


ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีในผลิตภัณฑ์เลือดชนิดเม็ดเลือดแดงเข้มข้นของสุนัข

พงษ์ศักดิ์ จันทร์ลอยนภา | สมฤดี สมมาตย์ | ปนัดดา คงจันทร์ | ชิดชนก คัมภิรานนท์ | เสลภูมิ ไพเราะ |

หน้า 111-118


การตรวจหาเชื้อแบคทีเรียสกุล Rickettsia และ Bartonella ด้วยเทคนิคทางอณูชีววิทยาในเห็บ สกุล Rhipicephalus จากสุนัขบ้าน และโคในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเลย

รณยุทธ สุดเสงี่ยม | อรุณี อหันทริก | วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์ | สุภาณี หิรัญกนกพันธ์ |

หน้า 119-127


ผลของการป้อนปากด้วยเชื้อไวรัสพีอีดีต่อการเพิ่มการสร้างบีตาดีเฟนซินในเยื่อบุลำไส้ลูกสุกรดูดนม

มัธย์ฤน โล่ทอง | เกพลี แสง-ชูโต | เดชฤทธิ์ นิลอุบล | สัมพันธ์ ธรรมเจริญ | สุทธาสินี ปุญญโชติ |

หน้า 136-143


การตรวจหาไข่ปรสิตในระบบทางเดินอาหารให้แก่สุนัขและแมวภายใต้โครงการบริการสังคม ปี 2560

วิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย | อลิสรา ลีลานุพัฒน์ | นงนุช ภิญโญภาณุวัฒน์ | ชัญญา เก่งระดมกิจ | ณัฐสุดา กลิ่นแก้ว | จํานงจิต ผาสุข | บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์ | คัมภีร์ พัฒนะธนัง | เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว |

หน้า 379-386


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University