เรื่องเต็ม การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 25 สาขาวิทยาศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2530 ณ อาคารศูนย์เรียนรวม วิทยาเขตบางเขน ( พ.ศ. 2530 )


การศึกษารูปร่างปกติและผิดปกติของตัวอสุจิในกระบือปลักด้วย Scanning electron microscope II

พิสุทธิ์ มังกรกาญจน์ | จำลอง ใจอิ่มศิล |

pt. 1: p. 175


การวิเคราะห์หาปริมาณของสารเคมีที่เป็นธาตุอาหารสำหรับพืชในน้ำเสียจากโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา

ทิพย์วัลย์ คำเหม็ง |

pt. 2: p. 1-6


การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักบางชนิดในน้ำซีอิ้ว โดยวิธีอะตอมมิกแอบซอฟชันสเปคโตรโฟโตรเมตรี

นราพร หาญวจนวงศ์ | สุนทรี ตันสุวรรณ | พิชัย สุวรรณมงคล |

pt. 2: p. 7-12


การสร้างดายเลเซอร์อย่างง่ายซึ่งใช้แฟลชแลมป์ปั๊ม

สิริชัย ประเสริฐวงษ์ | ซิงห์, รันบีร | ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์ |

pt. 1: p. 11-19


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University