เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2549 )


ปัจจัยที่มีผลต่อการแยกเงินออกจากน้ำยาคงภาพใช้แล้วโดยวิธีดึงดูดด้วยแผ่นขั้วไฟฟ้า

สุชปา เนตรประดิษฐ์ | วรนันต์ นาคบรรพต | ธนาวุธ ลิ้มพานิชย์ |

หน้า 451-457


การวิเคราะห์ความหลากหลายทางนันทนาการในแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติ

อุษารดี ภู่มาลี | นภวรรณ ฐานะกาญจน์ | ถวัลย์ เนียมทรัพย์ |

หน้า 458-465


การรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อความแออัดในแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติ

แสงจันทร์ วายทุกข์ | นภวรรณ ฐานะกาญจน์ |

หน้า 466-472


การรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติ

ธนกฤต สังข์เฉย | นภวรรณ ฐานะกาญจน์ |

หน้า 473-480


ความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตของรากข้าวและผลผลิตข้าวเมื่อเติมเถ้าลอยลิกไนต์

อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ | ประเสริฐ สองเมือง | พิสุทธิ์ อนุรัตน์ |

หน้า 481-487


ลักษณะของการคายระเหยน้ำจริงในฤดูกาลทำนา บริเวณพื้นที่นาข้าวจังหวัดสุโขทัย

สมนิมิตร พุกงาม | สามัคคี บุณยะวัฒน์ |

หน้า 490-497


การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการวางแผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม

นิตยา เมี้ยนมิตร | ปัสสี ประสมสินธ์ | วิพักตร์ จินตนา | สมเกียรติ วันทะนะ |

หน้า 498-505


ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์พืชอาหารป่าและพืชสมุนไพรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนบ้านใหม่พัฒนา อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

วรรณธิภา จันทร์กลม | โกมล แพรกทอง | สันต์ เกตุปราณีต | เตือนใจ นุชดำรงค์ |

หน้า 506-513


ความคิดเห็นของราษฎรพื้นที่แนวกันชนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในการใช้ที่ดินแบบวนเกษตร

รัชนี โพธิแท่น | วิพักตร์ จินตนา | นิตยา เมี้ยนมิตร |

หน้า 514-520


แบบจำลองพื้นที่อาศัยของเป็ดดำหัวดำ (Aythya baeri) ในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองบงคาย จังหวัดเชียงราย

นันทิดา สุธรรมวงศ์ | อนรรฆ พัฒนวิบูลย์ | ยงยุทธ ไตรสุรัตน์ | พัฒนี จันทรโรทัย |

หน้า 521-528


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University