รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาสัตว์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518 ( พ.ศ. 2518 )


ผลของระดับโปรตีนและแหล่งที่มาของโปรตีนในอาหารผสมต่อการเจริญเติบโตของลูกปลานิล

อำนวย โชติญาณวงษ์ | วิทย์ ธารชลานุกิจ | ประวิทย์ สุรนีรนาถ |

p. 9-23


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University