การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 29 4-7 กุมภาพันธ์ 2534 รายงานผลการวิจัย สาขา สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร คหกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ( พ.ศ. 2534 )


การวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อการแปลพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสเป็นภาษาอังกฤษ

มนตรี อุมะวิชนี |

หน้า 799-804


การวิเคราะห์เนื้อความเพื่อดูความยากของเนื้อหาในสารานุกรม

กันยารัตน์ เกตุขำ |

หน้า 805-820


การศึกษาเปรียบเทียบสาวิตรยุปาขยานัมกับบทละครเรื่องสาวิตรีพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6

ประเทือง ทินรัตน์ |

หน้า 821-834


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University