เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2565 )


ผลของทิศทางของกิ่งต่อการสังเคราะห์แสงของใบทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

ณิชกมล เอี่ยมประเสริฐกุล | พูนพิภพ เกษมทรัพย์ | วีรศิลป์ สอนจรูญ | คณพล จุฑามณี |

หน้า 2-9


อิทธิพลของวิธีการปลูกต่อค่าความร้อนสะสม การเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวพันธุ์ กข49 และปทุมธานี 1

เบ็ญญา เจิมท่า | ปาริชาติ พรมโชติ | สุตเขตต์ นาคะเสถียร | ธานี ศรีวงศ์ชัย | พีรพงษ์ พักโพธิ์เย็น | อธิชา ศรีจุ้ย | จิรัชญาน์ คงสุวรรณ |

หน้า 10-17


การประเมินความต้องการน้ำของมะเขือเทศและมะระจีนที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดพิจิตรโดยใช้ข้อมูลสภาพอากาศ

พิมพ์พิสุทธิ์ ซื่อตรง | ลำแพน ขวัญพูน |

หน้า 18-25


การพัฒนา Mobile application บันทึกข้อมูลเชิงพื้นที่อิเล็กทรอนิกส์กล้วยหอมทอง จังหวัดปทุมธานี

สมพงษ์ ศราวุธธิกุล | สุเพชร จริขจรกุล |

หน้า 26-34


ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต่อสมบัติทางเคมีดินและการเจริญเติบโตของกล้วยหอมทอง

ณัฐนนท์ บุยโกย | ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์ | อารยา อาจเจริญ เทียนหอม | เจนจิรา ชุมภูคำ | เกศศิรินทร์ แสงมณี |

หน้า 35-39


ผลของการเติมปูนโดโลไมท์ในดินบนต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินในชั้นดินลึกเขตรากพืชและน้ำชะดินในสวนทุเรียนภาคตะวันออกภายใต้การจำลองสภาพในไลซิมิเตอร์

อัครวัฒน์ วอเพ็ชร | ณัฐพล ใจซื่อ | ภัทรารัตน์ เทียมเก่า | นุกูล ถวิลถึง |

หน้า 40-48


ผลของการใส่ตอซังข้าวและใบอ้อยต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติดินหลังปลูกข้าว

นันทนัช ชาวพะเยาว์ | สุกัญญา แย้มประชา |

หน้า 49-58


ผลของการจัดการตอซังข้าวต่อการกักเก็บคาร์บอน ปริมาณคาร์บอนและไนโตรเจนทั้งหมดในดินนา

อารดา บุญอาจ | จวรรชนก ปรีสงค์ | สุกัญญา แย้มประชา |

หน้า 59-66


การตรวจสอบเอนไซม์และสภาพความคงทนของเชื้อ Bacillus spp. ที่คัดเลือกสำหรับการผลิตพริก

กัญญาณัฐ คูณค้ำ | ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล | รัติยา พงศ์พิสุทธา |

หน้า 67-76


การประเมินความต้านทานโรคเหี่ยวจาก Ralstonia solanacearum ในมะเขือยาว

ละอองดาว สูงเนิน | จุฑารัตน์ เชื้อพงษ์ | มงคล สระทองจันทร์ | อังสนา อัครพิศาล |

หน้า 77-84


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University