เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44: สาขาพืช ( พ.ศ. 2549 )


การรวบรวมพันธุ์สบู่ดำจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทยเพื่อใช้เป็นเชื้อพันธุกรรม

แอนนา สายมณีรัตน์ | พิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์ | สุปราณี งามประสิทธิ์ | แสงแข น้าวานิช | สุขุม โชติช่วงมณีรัตน์ | ฉัตรพงศ์ บาลลา | เอ็จ สโรบล |

หน้า 3-23


การสลายตัวและการปลดปล่อยไนโตรเจนของปุ๋ยอินทรีย์ฮิวมิไฟด์ มูลไก่อัดเม็ด และกากตะกอนน้ำเสียในชุดดินสตึก

เข็มพร เพชราภรณ์ | ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ | อิสรา สุขสถาน | ศุภกาญจน์ ล้วนมณี |

หน้า 24-31


วิธีการเตรียมดินชนิดต่างๆ ที่มีผลต่อผลผลิตมันสำปะหลัง 4 พันธุ์ ในเขตจังหวัดนครราชสีมาและฉะเชิงเทรา

วัฒนะ วัฒนานนท์ | เสาวรี ตังสกุล | ปรีชา เพชรประไพ | สมเจตน์ จันทวัฒน์ | นพศูล สมุทรทอง | เฮาเลอร์, ไรน์ฮาร์ด |

หน้า 32-41


ความหลากหลายของทอสโพไวรัสที่พบในประเทศไทยและเพลี้ยไฟที่เป็นพาหะนำโรค

พิสสวรรณ เจียมสมบัติ | อรประไพ คชนันทน์ | รัชนี ฮงประยูร | อัญจนา บุญชด | วิมล สีเทา | นุชนาถ วารินทร์ | ชาญณรงค์ ศรีภิบาล | ปิยาภรณ์ เพชรสูงเนิน |

หน้า 42-48


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University