เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51: สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง ( พ.ศ. 2556 )


การตรวจหาเชื้อ Anaplasma marginale ด้วยเทคนิคโมเลกุลในกระบือปลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

นันทิยา แซ่เตียว | เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว | นงนุช ภิญโญภานุวัฒน์ | วิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย | กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์ | แพร่พันธุ์ ชลธาร | พรพรรณ พุ่มหอม | บอย บุญเอื้อ | เกษริน ขำยิ่งเกิด |

หน้า 9-18


ความชุกและปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อ Giardia duodenalis ของกระบือปลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

เบญจมาศ คุระจอก | เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว | นงนุช ภิญโญภานุวัฒน์ | วิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย | บอย บุญเอื้อ | เกษริน ขำยิ่งเกิด | พรพรรณ พุ่มหอม | แพร่พันธุ์ ชลธาร | ชัญญา เก่งระดมกิจ |

หน้า 19-27


ระบาดวิทยาของการติดเชื้อ Neospora caninum ในกระบือปลักในประเทศไทย

ชัญญา เก่งระดมกิจ | เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว | นงนุช ภิญโญภานุวัฒน์ | วิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย | บอย บุญเอื้อ | เกษริน ขำยิ่งเกิด | แพร่พันธุ์ ชลธาร | พรพรรณ พุ่มหอม | กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์ |

หน้า 28-37


ความชุกของการติดพยาธิใบไม้ตับชนิด Fasciola ในโคและกระบือรอบทะเลสาบสงขลา

บอย บุญเอื้อ | วิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย | วีระชัย วิโรจน์แสงอรุณ | ทัศนีย์ มุงเมือง | สถาพร จิตตปาลพงศ์ | บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์ |

หน้า 38-46


การตรวจหาเชื้อ Babesia bigemina ในโคนมในประเทศไทยโดยใช้ยีน rap 1 alpha

พชรธร สิมกิ่ง | สินสมุทร แซ่โง้ว | นงนุช ภิญโญภานุวัฒน์ | วิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย | พิพัฒน์ อรุณวิภาส | สถาพร จิตตปาลพงศ์ |

หน้า 47-57


อัตราการตายของลูกสุกรก่อนหย่านมในฟาร์มสุกรในประเทศไทยสัมพันธ์กับฤดูกาล จำนวนลูกที่เลี้ยง ลำดับท้องของแม่สุกรและน้ำหนักแรกคลอดของลูกสุกร

มรกต นันทไพฑูรย์ | เผด็จ ธรรมรักษ์ |

หน้า 58-64


ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอายุ เพศ พันธุ์ อาการ อาหารและที่อยู่อาศัยกับสุนัขที่เป็นโรคผิวหนังชนิดภูมิแพ้อาหาร

สุนทรี วีรกิจพานิช | เฉลิมพล เล็กเจริญสุข | วราภรณ์ อ่วมอ่าม |

หน้า 65-73


ผลกระทบของการตรวจพบเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสในเนื้อเยื่อรังไข่ของสุกรสาวทดแทนต่อการงอกขยายของแกรนูโลซาเซลล์ในฟอลลิเคิลที่กำลังเจริญเติบโต

ดวงกมล ภูพิชญ์พงษ์ | เอมอร โอฬารรัตน์มณี | ศยามณ ศรีสุวัฒนาสกุล | เผด็จ ธรรมรักษ์ |

หน้า 74-80


อิทธิพลของฤดูกาลต่อการตรวจพบเชื้อเซอร์โคไวรัสชนิดที่ 2 ในประเทศไทย ระหว่างปี ค.ศ. 2006-2010

พชระ เพียรอดวงษ์ | รชฏ ตันติเลิศเจริญ | คมกฤช เทียนคำ | เผด็จ ธรรมรักษ์ |

หน้า 81-88


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University