เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41: สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ( พ.ศ. 2546 )


ผลการจัดการดูแลสุขภาพและผลผลิตระดับฝูงในฟาร์มโคนมของเกษตรกรรายย่อย สมาชิกสหกรณ์การเกษตรไชยปราการ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่

สุวิชัย โรจนเสถียร | ขวัญชาย เครือสุคนธ์ | นพดล โนนคำวงศ์ | วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา | เทอด เทศประทีป | สุรชัย พรหมมา |

หน้า 471-480


การสำรวจเชื้อ Yersinia enterocolitica และ Salmonella spp. ในลำไส้ไก่เนื้อใน 8 จังหวัด ในประเทศไทย

อรุณ ปางตระกูลนนท์ | จิโรจ ศศิปรียจันทร์ | ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ | สุมาลี บุญมา | นพรัตน์ หมานริม | ชัยวัฒน์ พูลศรีกาญจน์ |

หน้า 481-489


การรักษากระดูกขาหน้าท่อนล่างส่วนปลายหักด้วยแผ่นดามกระดูกขนาดเล็กในสุนัขสายพันธุ์เล็ก

วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง | เจดีย์ เต็มวิจิตร | วิญญู การทิพย์ | ระพีพรรณ โกษิต |

หน้า 490-496


รายงานสัตว์ป่วย: การรักษาภาวะข้อกระดูกเสื่อม ในสุนัขพันธุ์ยอร์คชาย เทอร์เรีย ด้วยวิธีการผ่าตัดตกแต่งข้อสะโพก โดยการตัดหัวและคอกระดูกฟีเมอร์

หทัยรัตน์ จันทร์เภา | วิจิตร สุทธิประภา | ปนัดดา อมรรุ่งโรจน์ |

หน้า 497-501


รายงานสัตว์ป่วย: การเกิดภาวะกระดูกบางและแตกหักง่าย จากความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับโรคเมตาบอลิซึมของกระดูกในลูกช้างกำพร้า

จตุพร กระจายศรี | สมเกียรติ ห้วยจันทึก | ศักดิ์ชัย เรือนเพชร | ชนาธิป ธรรมการ | ณัฐชัย วรสุทธิ์ | ศิริชัย เอียดมุสิก |

หน้า 508-515


การใช้ความยาวรอบอกเพื่อประมาณน้ำหนักตัวของแม่โคนมลูกผสมโฮลสไตน์ ฟรีเชี่ยน

อดิศร ยะวงศา | คมเดช จีนะเจริญ | วันดี รุ่งรัตนาอุบล | ธีระ รักความสุข |

หน้า 521-524


ประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ของแม่โคนมลูกผสม โฮลสไตน์ ฟรีเชี่ยน ในฟาร์มรายย่อย เขตอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

อดิศร ยะวงศา | คมเดช จีนะเจริญ | วันดี รุ่งรัตนาอุบล | ธีระ รักความสุข |

หน้า 525-531


รายงานสัตว์ป่วย: ภาวะคงเหลืออยู่ของรังไข่ในสุนัขที่ได้รับการทำหมันแบบตัดรังไข่และมดลูกออก

สวรรยา อนะมาน | เกษกนก ศิรินฤมิตร | ระพีพรรณ โกษิต | พิมล วีรสิทธิ์ |

หน้า 532-537


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University