เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52: สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2557 )


การรวบรวมองค์ความรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

รัชฎาพร สุวรรณลาภ | สาวิตรี รังสิภัทร์ | รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ |

หน้า 381-388


แนวทางการประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาตนเองและครอบครัวของนิสิตคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาวิตรี รังสิภัทร์ | อภินัทธ์ แสงตรีเพชรกล้า |

หน้า 411-417


เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปกล้วยเพื่อการค้า

กัลยาณี สุวิทวัส | พินิจ กรินท์ธัญญกิจ | เรืองศักดิ์ กมขุนทด | พิมพ์นิภา เพ็งช่าง | ขวัญหทัย ทนงจิตร | ภาสันต์ ศารทูลทัต |

หน้า 438-443


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University