เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2561 )


การศึกษาเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายในหนังสือวรรณคดีวิจักษ์ เล่ม 5 เพื่อการเตรียมสอนวรรณคดีไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

อนุศักดิ์ เนตรานนท์ |

หน้า 723-731


กลวิธีทางภาษาในสารคดีเชิงสถานที่ของเอนก นาวิกมูล

นิยา บิลยะแม | มาโนช ดินลานสกูล | พัชลินจ์ จีนนุ่น |

หน้า 732-740


การตั้งชื่อเรือประมงพื้นบ้านกลุ่มคนมลายูชายฝั่งทะเลตะวันออกภาคใต้ตอนล่าง

สุเมตตา ประสาทแก้ว | จริญญา ธรรมโชโต | อนันต์ อารีย์พงศ์ |

หน้า 758-765


การสร้างสรรค์เนื้อหาในวรรณกรรมประเภทนิยายท้องถิ่นภาคใต้ (พ.ศ. 2481-2504)

วัลภา พรหมบุญแก้ว | พัชลินจ์ จีนนุ่น | พรพันธุ์ เขมคุณาศัย |

หน้า 766-774


การแปลงรูปเขียนของคำเป็นรูปทางเสียงแบบอิงกฎซึ่งรองรับรูปเขียนภาษาไทยที่ไม่เป็นไปตามอักขรวิธีไทย

กิตติพงศ์ ศกุนตนาค | พุทธชาติ โปธิบาล |

หน้า 775-782


การสร้างสรรค์การแสดงชุดข้าวของพ่อในการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวรครั้งที่ 9

ณัฏฐ์พัฒน์ ผลพิกุล |

หน้า 801-809


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University