การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 39 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: การอภิปรายและบรรยายพิเศษ ( พ.ศ. 2544 )


การวางแผนธุรกิจกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กรณีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านยือริ หมู่ที่ 5 ตำบลกรงปินัง กิ่งอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

วสันต์ กู้เกียรติกูล |

หน้า 565-571


ลักษณะทางกายภาพชีวภาพและเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ในการใช้วิธีการเจาะต้นยางกับวิธีการใช้มีดกรีดยาง

ศิริจิตร ทุ่งหว้า | สมยศ ทุ่งหว้า | วีรยุทธ ดาวัลย์ |

หน้า 575-583


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University