การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 31 สาขาสัตว์ ประมง สัตวแพทยศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2536 ( พ.ศ. 2536 )


ศึกษาผลผลิตและคุณค่าทางอาหารของหญ้าไข่มุกในหน้าแล้ง เพื่อเป็นแหล่งอาหารหยาบของสัตว์กระเพาะรวม 1. ศึกษาระดับการให้น้ำที่เหมาะสมสำหรับหญ้าไข่มุกที่ปลูกในหน้าแล้ง ที่มีผลต่อผลผลิตและคุณค่าทางอาหารของสัตว์

พิจิตร พันธ์ศรี | ชาญชัย แสนบุตร | จรัญ มงคลวัย | เกษม เชตะวัน | ชาญชัย ยังมี | เดชา จันทคัต | เดช เฉิดละออ |

หน้า 10-18


ศึกษาผลผลิตและคุณค่าทางอาหารของหญ้าไข่มุกที่ปลูกในหน้าแล้ง เพื่อเป็นแหล่งอาหารหยาบของสัตว์กระเพาะรวม 2. ผลการตัดหญ้าไข่มุกในช่วงอายุที่แตกต่างกัน ที่ปลูกในหน้าแล้ง ที่มีผลต่อผลผลิตและคุณค่าทางอาหารสัตว์

พิจิตร พันธ์ศรี | ชาญชัย แสนบุตร | จรัล มงคลวัย | เกษม เชตะวัน | ชาญชัย ยังมี | เดชา จันทคัต | เดช เฉิดละออ |

หน้า 19-26


การใช้ประโยชน์ของหญ้าไข่มุก เพื่อเป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับโค

พิจิตร พันธ์ศรี | ประพัฒน์ศรี พันธ์ศรี | เพ็ญสวัสดิ์ มายะเวส | บวร เทพธานี | วสันต์ ป้อมเสมา |

หน้า 27-33


การศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตและคุณค่าทางอาหาร ของหญ้าไข่มุก ข้าวฟ่างอู่ทอง 203 และหญ้าจัมโบ้ในสภาพแวดล้อมของ 3 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

พิจิตร พันธ์ศรี | รัชนีวรรณ วรจินดา |

หน้า 34-40


แนวโน้มทางพันธุกรรมการเจริญเติบโตในกระบือปลักไทย

ศักดิ์ชัย โตภาณุรักษ์ | ศุภกิจ เนตรพระ | จินตนา อินทรมงคล | ศิริวัฒน์ อินทรมงคล | ศรเทพ ธัมวาสร |

หน้า 41-48


การศึกษาความสามารถในการดูดซับสารอะฟลาทอกซิน ของสารอะลูมิโนซิลิเกตชนิดต่างๆ ภายนอกร่างกายสัตว์

นวลจันทร์ พารักษา | อุทัย คันโธ | ชาญยุทธ จรูญเกียรติกำจร |

หน้า 49-53


ผลของการเสริมสารประเภทอะลูมิโนซิลิเกต ต่อการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะในอาหารสุกรรุ่น และขุนที่มีการปนเปื้อนด้วยอะฟลาทอกซิน

อรประพันธ์ พุ่มอินทร์ | อุทัย คันโธ | สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ | นาม ศิริเสถียร | ลอลิต้า เมฆสองสี |

หน้า 54-59


ผลของการใช้สารประเภทอะลูมิโนซิลิเกต ต่อการลดความเป็นพิษของอะฟลาทอกซิน ในสุกรระยะเจริญเติบโต

อุทัย คันโธ | อรประพันธ์ พุ่มอินทร์ | สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ | นาม ศิริเสถียร | ลอลิต้า เมฆสองสี |

หน้า 60-65


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University