รายงานการประชุมทางวิชาการ สาขาสัตว์ ครั้งที่ 25 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2530 ( พ.ศ. 2530 )


การศึกษาผลผลิตของถั่วเวอราโนสไตโลและถั่วขอนแก่นสไตโล ภายใต้สภาพแวดล้อมของศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ปากช่อง

ศศิธร ถิ่นนคร | พวงเพชร สินไธสง | จันทกานต์ อรณนันท์ | ชาญชัย มณีดุลย์ | บุญญา วิไลพล |

p. 22-28


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University