การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 26 3-5 กุมภาพันธ์ 2531: รายงานผลการวิจัย สาขาเศรษฐศาสตร์ สังคม มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ( พ.ศ. 2531 )


การศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาที่พักนักท่องเที่ยวที่ไม่เข้าข่ายพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2478

รัชนีกร เศรษโฐ | นิติ ผดุงชัย | จีรพรรณ กุลดิลก | กฤช เพิ่มทันจิตต์ |

หน้า 191-198


บทบาทของสถานสงเคราะห์เด็กของรัฐและโรงเรียนในการแก้ปัญหาทางจิตเวชของเด็กและเยาวชน

ทิพย์วัลย์ สุรินยา | สุปาณี สนธิรัตน |

หน้า 233-260


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University