เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2551 )


ภูมิปัญญาการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นประเภทอาคารเพื่อการค้าของหลวงพระบาง

ธานัท วรุณกูล |

หน้า 19-26


การพัฒนาชุมชนพื้นถิ่น: การเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิทัศน์ที่แตกต่าง

วันดี พินิจวรสิน | อรศิริ ปาณินท์ |

หน้า 292-304


การศึกษาสถานการณ์อาคารรูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนาที่มีสัญลักษณ์กาแล ในจังหวัดเชียงใหม่

สิริวัฒก์ สัมมานิธิ |

หน้า 322-328


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University