เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45: สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ( พ.ศ. 2550 )


ผลของการปรับปรุงกระบวนการผลิตต่อคุณภาพ และสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนเข้มข้นจากรำข้าวสกัดไขมัน

รัชนิกร เมฆขยาย | โชคชัย ธีรกุลเกียรติ |

หน้า 215-222


ผลของกรดและเอนไซม์เปคติเนสที่ระดับความชื้นปานกลางต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของโปรตีนโอการะ

วรรณวิไล ทัดทอง | ประณิธิ หงสประภาส | ปาริฉัตร หงสประภาส |

หน้า 223-232


การพัฒนาการเก็บรักษากะเพราโดยใช้อุณหภูมิต่ำร่วมกับการบรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศ

ทศพล เนียมทอง | สุขเกษม สิทธิพจน์ | วาณี ชนเห็นชอบ |

หน้า 233-240


ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติทางเคมีกายภาพของสตาร์ชข้าวไทยแอมิโลสสูงและสมบัติเชิงกลของสตาร์ชฟิล์ม

ณพล พงษ์ไพโรจน์ | น้ำฝน ลำดับวงศ์ |

หน้า 241-248


ผลการยับยั้งแบคทีเรียของสารองค์ประกอบในน้ำมันหอมระเหยและไนซินต่อแบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมเสียในอาหาร

ปณิธี ทิพยธรรม | วาณี ชนเห็นชอบ |

หน้า 257-264


ผลของอุณหภูมิที่มีต่อคุณภาพและปริมาณวิตามินซีของส้มโอตัดแต่งพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง

ปิติรัตน์ กลิ่นธรรม | ศศิธร จันทนวรางกูร | วาณี ชนเห็นชอบ |

หน้า 265-272


ผลของอุณหภูมิในการเก็บรักษา (5 และ 10 องศาเซลเซียส) ต่อคุณภาพของข้าวโพดฝักอ่อน ในภาชนะบรรจุที่มีการซึมผ่านของแก๊สสูง

ชนิต วานิกานุกูล | ศศิธร จันทนวรางกูร | วาณี ชนเห็นชอบ |

หน้า 273-280


ผลของ pH และ ATP ต่อการเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันโดยฮีโมโกลบินในกล้ามเนื้อปลากะพงขาว (Lates calcarifer)

ชัยวุฒิ บัวเนี่ยว | จักรี ทองเรือง | สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร |

หน้า 281-289


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University