การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 24 สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรื่องแนวทางการอยู่รอดของเศรษฐกิจไทย ณ ห้อง ศป.210 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27-29 มกราคม 2529 ( พ.ศ. 2529 )


เทคโนโลยี และเศรษฐศาสตร์

โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ |

p. 1-25


เทคโนโลยีการเกษตรกับอนาคตของประเทศไทย

ณรงค์ รัตนะ |

p. 26-35


ตลาดทุนและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

สิริลักษณ์ รัตนากร |

p. 36-53


ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานธนาคารพาณิชย์ไทย

วาสนา สิงหโกวินท์ |

p. 54-80


แนวคิดในการตั้งธนาคารประชาชนในประเทศไทย

จำนงค์ สมประสงค์ |

p. 81-125


สิทธิในที่ดินกับผลิตภาพในการเกษตร

ทองโรจน์ อ่อนจันทร์ | ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ |

p. 126-155


การจ้างงานกับความอยู่รอดของชาวชนบทในช่วงแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 6

ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ |

p. 156-190


ปัญหาและนโยบายทรัพยากรที่ดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทองโรจน์ อ่อนจันทร์ |

p. 191-213


ปัญหาและแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท

สาโรช อังสุมาลิน |

p. 214-244


สองทศวรรษของการสาธารณสุขขั้นมูลฐานในประเทศไทย

ดุสิต เจษฎาพิพัฒน์ |

p. 245-259


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University