รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 30 สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2535 ( พ.ศ. 2535 )


การผลิตและเก็บรักษาเนยกะทิ

สุคนธ์ชื่น ศรีงาม | แสงเงิน ไกรสิงห์ |

หน้า 391-401


การผลิตโปรตีนจากถั่วเขียวและซีอิ้วหมักจากโปรตีนถั่วเขียว

ศิริชัย ส่งเสริมพงษ์ | ศรีวัย สิงหะคเชนทร์ | ยงยุทธ คงซ่าน | สุภัทร หนูสวัสดิ์ |

หน้า 403-411


ผลกระทบของชนิดอาหารโปรตีน เลซิติน และเมไธโอนีนต่อระดับไขมันในพลาสม่าหนู

วศินา จันทรศิริ |

หน้า 413-424


การผลิตแคทอิออนิคสตาร์ซด้วยการเอกซ์ตรูชัน

วุฒิชัย นาครักษา |

หน้า 425-433


การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวสาลีเพื่อใช้ประโยชน์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อุสาห์ เจริญวัฒนา | วิเชียร วรพุทธพร | ประทุม สงวนตระกูล | สมไฉน นาถภากุล |

หน้า 435-444


อาหารเลี้ยงเชื้อที่ปรับค่า aw ให้เหมาะสมสำหรับวิเคราะห์เชื้อราและแบคทีเรียในกุ้งแห้ง

ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์ | รสิตา จิตต์ธรรม |

หน้า 445-455


การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนยถั่วลิสงผสมมะพร้าว

วรลักษณ์ มันตาดิลก | สุคนธ์ชื่น ศรีงาม | สายสนม ประดิษฐดวง | วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ |

หน้า 457-463


การเตรียมโปรตีนจากคัพภะข้าวโพดและการใช้ในไส้กรอกชนิดอิมัลชัน

ปริญดา เพ็ญโรจน์ | สุคนธ์ชื่น ศรีงาม | มาลัยวรรณ อารยะสกุล | วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ |

หน้า 465-472


การสำรวจคุณภาพกะปิในหกจังหวัดของประเทศไทย

อรุณี เอกพาณิชย์ถาวร | วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร | ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์ |

หน้า 473-484


การดัดแปรสตาร์ชข้าวเจ้าแบบครอสลิงกิงด้วยอิพิคลอโรไฮดริน

นุชฤดี ศิริบุญ | อรอนงค์ นัยวิกุล |

หน้า 485-492


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University