เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2555 )


ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลนของชุมชนบ้านสหกรณ์ ต.พันท้ายนรสิงห์อ.เมือง จังหวัดสมุทรสาคร

สวรรยา ธรรมอภิพล | ศศิใส แสงสัตตรัตน์ |

หน้า 331-336


การประเมินโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครคมนาคมปลอดภัยจังหวัดกำแพงเพชร

จิริวรรณ์ สำเภาทอง |

หน้า 347-353


แนวทางพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

บุญส่ง ปัทมพงศ์พร |

หน้า 378-386


สาเหตุและผลกระทบของการเคลื่อนย้ายแรงงานสตรีมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าไปในประเทศมาเลเซีย

ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ | พรพันธุ์ เขมคุณาศัย |

หน้า 387-394


ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร

วิสวาจี จิตอารีย์ |

หน้า 395-402


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University