เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2555 )


การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนที่เสริมสร้างคุณลักษณะของนักวิจัยสำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้วยการวิเคราะห์อภิมาน

วสันต์ ทองไทย |

หน้า 1-8


แบบจำลองทางความคิด เรื่อง กรด-เบสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ฮามีด๊ะ มูสอ | เอกรัตน์ ศรีตัญญ | พจนารถ สุวรรณรุจิ |

หน้า 9-16


ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สมฤทัย แปลงศรี | เอกรัตน์ ศรีตัญญ | พจนารถ สุวรรณรุจิ |

หน้า 24-31


การพัฒนาแนวคิด เรื่อง สารและสมบัติของสาร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

วรัญตี การะเกตุ | เอกรัตน์ ศรีตัญญ | พจนารถ สุวรรณรุจิ |

หน้า 32-40


การพัฒนามุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในหน่วยการเรียนรู้เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง โดยใช้การสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แบบบ่งชี้

อังคณา ปัทมพงศา | พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ | ศรีสม สุวรรณวงศ์ |

หน้า 63-70


การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ เรื่องกระบวนการงานก่อนผลิตสื่อ

วรดา นาคเกษม | พิชิต ขจรเดชะ | นิทัศน์ ทิพยโสตนัยนา |

หน้า 71-78


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University