เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2559 )


การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัวของนิสิตคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวิชา 01001311 ภาคต้นปีการศึกษา 2557

สาวิตรี รังสิภัทร์ | ภคิษฐ์คมณ์ แสงตรีเพชรกล้า |

หน้า 997-1004


ความคาดหวังของเกษตรกรต่อการผลิตข้าวแบบใช้ปุ๋ยครั้งเดียวในนาข้าวในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

เศกศักดิ์ เชยชม |

หน้า 1005-1012


ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้เรื่องเกษตรในเมืองของผู้เข้าร่วมอบรม: กรณีศึกษาที่ศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ สวนเกษตรดาดฟ้า เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ภคิษฐ์คมณ์ แสงตรีเพชรกล้า | สาวิตรี รังสิภัทร์ | พิชัย ทองดีเลิศ |

หน้า 1013-1020


ความคิดเห็นต่อการประกอบอาชีพการเกษตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนระยองวิทยาคม

ปภัสธนันท์ พิทยธีราพงศ์ | ธานินทร์ คงศิลา |

หน้า 1021-1028


ทุนทางสังคมในมิติวัฒนธรรมกับการพัฒนาชุมชนเกษตรกรรมสู่ความเข้มแข็ง

กันยารัตน์ เชี่ยวเวช |

หน้า 1029-1036


ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรเกษตรและอาหารในโครงการคมชัดลึก ฝึกอาชีพ ปี 2558

สุรัตน์ อัตตะ | พิชัย ทองดีเลิศ |

หน้า 1037-1044


ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดโดยเกษตรกรผู้นำผู้ปลูกข้าวในตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

พิสุทธิพันธ์ กิตติชัยณรงค์ | รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม | สุวรรณา ประณีตวตกุล |

หน้า 1080-1088


ความพึงพอใจของเกษตรกรในโครงการสุกรขุนจ้างเลี้ยงกับบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด สำนักงานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นฤมล รุ่งแผน | พนามาศ ตรีวรรณกุล |

หน้า 1089-1096


ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสงเคราะห์ปลูกแทนของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิษณุ สุขบำเพิง | สุภาภรณ์ เลิศศิริ |

หน้า 1097-1103


ผลการฝึกอบรมจากโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติของเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือ

เกศรินทร์ แฉ่งวงศ์ | ธีระยุทธ พงศ์เลิศฤทธิ์ |

หน้า 1104-1109


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University