เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2558 )


ความพึงพอใจและทัศนคติของนักท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มีต่อเครื่องดื่มน้ำผลไม้มะเม่า

เศกศักดิ์ เชยชม |

หน้า 1487-1494


ความคิดเห็น ความพึงพอใจ และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อไอศกรีมรสช็อกโกแลตที่มีใยอาหารจากเปลือกมะม่วงเป็นส่วนประกอบในพื้นที่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เศกศักดิ์ เชยชม |

หน้า 1495-1502


พฤติกรรมและความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์สาหร่ายไกในพื้นที่ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เศกศักดิ์ เชยชม |

หน้า 1503-1510


บทบาทของผู้ปกครองที่มีต่อการอบรมเลี้ยงดูเด็กในโรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร

สาวิตรี พังงา | จุไรพร รอดเชื้อ |

หน้า 1529-1536


การพัฒนาชาสมุนไพรย่านางและสมบัติด้านเคมีกายภาพ ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ และสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด

จิราภัทร โอทอง | จิราภรณ์ ทองตัน | ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ |

หน้า 1544-1551


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University